Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

1. BEVEZETÉS
A Bezeye Kft. (cégnév) (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a
személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes
adatkezelésre.
Az Adatkezelő adatai:
Cégnév: Bezeye Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-12781

Székhely:  1142 Budapest, Szatmár utca 127. fsz 2
Adószám: 27336966-2-42
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő bejelentés alapján, az Adatkezelő
adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: „szám” vagy „bejelentés folyamatban”.
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és
európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.


A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről
2001.évi CVIII. törvény. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető
közleményben -, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja
magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat
módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi.


2.ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

adatállomány : az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

adatfelelős : az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtja;

adatközlő : az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot

az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

adatmegjelölés : az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adattovábbítás : az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés : az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
adatvédelmi incidens : személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

adatzárolás : az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából;

bűnügyi személyes adat : a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a
büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények
felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel
kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

EGT-állam : az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi
szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával
azonos jogállást élvez;

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve

azonosítható természetes személy;

harmadik ország : minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

harmadik személy : olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

hozzájárulás : az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat -
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

kötelező szervezeti szabályozás : több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is
tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az
adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a
  
harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy
adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;

közérdekből nyilvános adat : a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből

különleges adat:

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális
életre vonatkozó személyes adat,

az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;

nyilvánosságra hozatal : az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

személyes adat : az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára

tiltakozás : az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális
életre vonatkozó személyes adat,
a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális
életre vonatkozó személyes adat,
adatfeldolgozás : az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
adatmegsemmisítés : az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat.
az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;
közérdekű adat : az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá
nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének
módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti
felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt
adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött
szerződésekre vonatkozó adat;

  
 
3. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.


A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.


A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett
véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó
személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes
adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra
irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet
sor.


Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény
felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken
alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a célmegvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók
össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.


Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik
országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett
kifejezetten hozzá- járult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok
kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.
Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést
elrendelő törvény vagy ön- kormányzati rendelet határozza meg.
Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat
nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása,
különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az
érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy
a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
  
 
Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását
vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.
Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a
szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden
olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így
különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az
adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét.
A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul
adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt
nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.


4. AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI
Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy
önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb
jogalapon vagy a 2011. évi CXII. törvény 6.§-án nyugszik.
Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi
igénybe:


Cég neve: Bezeye Kft.
Székhelye : 1142 Budapest, Szatmár utca 127. fsz2                                                 Cégjegyzékszáma : 01-09-12781
Adószáma :  27336966-2-42

Továbbított adatok köre: (Pl. csomagküldőm szolgálat esetében: vásárló neve, telefonszáma, email
címe, irányító száma, szállítási címe, kapucsengő száma, futár részére megadott üzenet .)
Az adattovábbítás célja : (pl. termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése)

Ha a vállalkozás megbízásából és nevében más gazdálkodó állítja ki a számlát
A megbízott cég neve:
Székhelye :
Cégjegyzékszáma :
Adószám a
Továbbított adatok köre : Vásárló neve, számlázási címe irányítószámmal, vásárolt termék neve,
mennyisége, egységára.
Az adattovábbítás célja : számla kiállítása
A weblap látogatóinak adatai esetében
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más
személyes adatot nem rögzít.

  
 
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső
szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók
követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az
egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.
Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a BezEye Kft. végzi 2900 Komárom, Google Analytics szolgáltatás keretében.


Adatvédelmi technikai megoldás leírása (pl.): az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords
hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes
jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő
weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezen adatok felhasználásával mérési szolgáltatásokat
nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá: ezek a Facebook és a Google partnerhálózatában
szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem
tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.
A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve
megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások /
Adatvédelem menüpontban érhetőek el.


További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken
olvasható:


http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/
Hírlevél (példa az adatbiztonság technikai megoldásaira)
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak (más néven VIP
tagoknak) általában havonta, de hetente legfeljebb két alkalommal újdonságokat, híreket és üzleti
ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesít. A
hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek
kézbesítéséhez.
Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét
minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a
felhasználó felel.


Kvízjáték (esetében pl.)
Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapokon kvízjátékokat hirdethet meg. Egy kvízjátékban egy
személy egyszer vehet részt. Ennek ellenőrzése céljából az Adatkezelő elkéri a játékos nevét, e-
mailcímét és telefonszámát. A nyereményekről, a nyertesek személyéről az e-mail címeiken értesíti
valamennyi játékost, azokat is, akik nyereményben nem részesülnek. A megadott telefonszámon a
nyertest értesíti, illetve ezen keresztül kéri el a nyertes további adatait, amelyek az esetleges
tárgynyeremény kiszállításához szükségesek
A kvízjátékosok adatait folyó év utolsó napjáig őrizzük meg.
Könyvelőirodák (esetében pl.)


A weboldal üzemeltetője: BezEye Kft.
Hírlevélküldés részletei:
Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti

 
intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve
a számviteli bizonylatok esetében, figyelemmel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2)
bekezdésére, amely alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (a főkönyvi
számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is ideértve), legalább 8 évig kell olvasható
formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az
adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek keretei között.


5. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
A weboldal üzemeltetője:
Cég: BezEye Kft.
Székhely: 1142 Budapest, Szatmár utca 127. fsz2.
Elektronikus levélcím: bela.toth@bezeye.hu
Telefon: 0630 484 8037
Elektronikus levélcím: bela.toth@bezeye.hu

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.


6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –zárolását vagy törlését a
hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  
Amennyiben az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján,
az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

az érintett személyes adatok körét,
az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett
intézkedéseket, valamint

az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megőrzésére irányuló - és ennek alapján
a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás
körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb
időtartam nem állapítható meg.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már
megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás
kérése helyesbítéshez vezetett. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő
helyesbíteni köteles.


A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves

és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az
adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt
a bíróság vagy az adat- védelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel
az érintett jogos érdekét nem sérti.


Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása)
kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás
jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.


Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő
köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az
adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  
 
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak kivételes - a 2011. évi CXII. törvény a 9. § (1)
bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott- esetekben tagadhatja meg. Ez esetben az
Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése
alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás


Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.
Az érintett a jogainak megsértése esetén – és e tényről Adatkezelő tájékoztatja a panaszost - az
adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel,
panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
Kelt: 2020.10.14.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Vagy Reset password